بارگیری ها

مرکز قرآن آنلاین المهدی ، بارگیری قرآن در 3 ترجمه ، Basic Qaida ، Tafseer E Quran ، Namaz e Jafria در قالب Pdf. همچنین می توانید تمام نرم افزارهای ضروری را از اینجا بارگیری کنید.

Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.

القاعده اساسی

دانلود

Namaz e Jafria _ Al Mehdi Online Quran C

نماز جعفریه

دانلود

Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.
Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.

تفسیر قرآن

توسط آیت الله ناصر مکارم شیرازی

دانلود

قرآن مقدس

ترجمه فارسی

دانلود

Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.

قرآن مقدس
ترجمه اردو

دانلود

Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.'

قرآن مقدس

دانلود

Al Mehdi Online Quran Center logo , AL Mehdi Online Quran Center is an international Quran Center for Shia Muslims.

قرآن مقدس

ترجمه انگلیسی

دانلود